ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Szolgáltató

Név:                Telekesi Edit EV

Székhely:          1105 Budapest, Dér u. 24.

Adószám:       75498250-1-42

Cím: E-mail:     telekesi.edit@apshun.hu
elérhetőség:       +36 70 627 5516

Bankszámla szám: 10400157-76494948-56501004

 

A szolgáltató által üzemeltetett weboldalak, melyekre a szerződés hatálya kiterjed: oktatas.hogyantanuldmeg.hu

 

Ügyfél

Bármely természetes személy, vagy jogi személy, aki ingyenesen, vagy vásárlás útján kíván hozzájutni Szolgáltató digitális kurzusaihoz.

1.    Általános megállapítások

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) Telekesi Edit által kínált online szolgáltatások elektronikus felületen keresztüli megvásárlására vonatkozik.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül egyedi írásba foglalt szerződésnek, szolgáltató azt nem iktatja, így később nem hozzáférhető. Rögzítjük az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiváljuk a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

2.    A szolgáltatás leírása

 

A szolgáltatások alatt, az oktatas.hogyantanuldmeg.hu oldalra feltöltött és közönség számára regisztráció után elérhető online kurzusokat értjük.

 

Vásárlás menete

 

-        A katalógus oldalon válassza ki a kurzust.

-        A kurzus-ismertető oldalon látható, hogy hány videoból áll a kurzus, és a nyilvánossá tett videokat vásárlás előtt meg is lehet nézni.

-        További információkat talál a kurzusról a nagy video alatt, és mellett.

-        A „MEGVESZEM MOST” gomb lenyomásával elindítja a vársárlást.

-        „1. A rendelés áttekintése” pont alatt látja a megvásárolni kívánt tételt.

-        „2. A felhasználói fiók” részben lévő adatokat írja e:

o   vezetéknév,

o   keresztnév

o   email

o   jelszó

Ezeknek az adatoknak a kitöltése kötelező, mert a későbbiekben ezzel tud belépni felhasználói fiókjába, ahol a kurzusait megtalálja.

Ha már van felhasználói fiókja nálunk, akkor itt most lépjen be.

-        „3. Számlázási adatok” Itt kell megadni a száma elkészítéséhez szükséges adatokat.

Magánszemélyeknél:

o   irányítószám

o   település

o   utca, házszám

Vállalkozásoknál (KATA-s kisvállalkozóknál is)

o   számlázási név

o   irányítószám

o   település

o   utca, házszám

o   adószám

-        „4. Fizetési mód kiválasztása

Egyelőre banki átutalást lehet választani

-        „5. Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat.”

Itt jelölheti be, ha nem szeretne lemaradni akciókról kedvezményekről.

-        „6. Rendelés megerősítése.”

Ebben a pontban véglegesíti rendelését, és ezzel fogadja el az ÁSZF-ben leírtakat i,, és az adatkezelési szabályzatban leírtakat is.

-        A megerősítés után elküldjük a díjbekérőt, és várjuk a pénz beérkezését.

-        A pénz beérkezését követő 48 órán belül elérhetővé tesszük a megvásárolt kurzust.

 

3.    A Szerződés létrejötte

Az ÁFSZ és az Adatvédelmi szabályzat elfogadása, és a megrendelés visszaigazolása együttesen alkotják a szerződést.

Az Ügyfél a 2. pontban leírtak szerinti mezők kitöltése, „rendelés megerősítése” gomb lenyomásával elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat, és ezzel vételi ajánlatot tesz Szolgáltatónak.

Szolgáltató a megrendelés fogadását követően 24 órán belül a megadott e-mail címre visszaigazolást küld, mely elektronikus levél tartalmazza a Megrendelésben megadott minden adatot: Ügyfél adatai, a megrendelt tételeket, fizetendő összeget, fizetési módját és ennek teljesítéséhez minden egyéb szükséges információt. A visszaigazolás célja, hogy Szolgáltató értesítse Ügyfelet, hogy megkapta a vételi ajánlatot.

Amennyiben Ügyfél hibát talál az automatikus visszaigazoló levélben, köteles a hibás adatokat kijavítva a Szolgáltatóhoz eljuttatni.

A megrendelés elfogadásához és teljesítéséhez Ügyfél részéről pontos adatok megadása szükséges. A Szolgáltató nem felelős Ügyfél által pontatlanul közölt adatok alkalmazásából fakadó semmilyen kárért, és nem felelős a pontatlan adatszolgáltatásból fakadóan meghiúsult, vagy nem teljesült ügylet ismételt megkötéséért vagy a teljesítés ismételt megkísérléséért.

A szerződés létrejön a kurzus díjának befizetésekor, de maximum a Megrendelés feladásától eltelt 72 óra elteltével, amennyiben azt Szolgáltató ezen időn belül nem utasította vissza.

Az Ügyfél és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Ügyfél e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

 

4.    Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az  Ügyfél jogosult az általa megrendelt Online kurzus személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

Ügyfél  jogosult a szerződés tárgyát képező Online kurzussal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező  üzenet útján.

Ügyfél  köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint: átutalás a díjbekérő kiállítását követő 8 napon belül.

Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges  felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására,  megőrzésére. Ügyfél felhasználói nevét és jelszavát  továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé  tenni nem jogosult. Amennyiben Ügyfél e jogok gyakorlását  másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik  személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé  teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem  következett volna be. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a  Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a  szerződés azonnali hatályú felmondására.

Ügyfél a kurzusokat személyes használatra, a Szolgáltató által biztosított felületen, élő szerződéskeretében tanulmányozhatja. A videok letöltése, a kurzushoz tartozó letölthető anyagok továbbadása 3. fél számára, vagy üzletszerzési céllal való felhasználása a szerződés felmondását vonja magával, és szerzői jogi visszaélésnek minősül.

Ügyfél  hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott kurzushoz kapcsolódó változásokról, információkról.  Ügyfél jogosult a szolgáltató e-mail címére küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

Természetes személy Ügyfél tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával  kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

Szolgáltató  köteles biztosítani az Ügyfél számára a kurzus elérését a megrendeléstől a  kurzust a http://oktatas.hogyantanuldmeg.hu oldalon a kurzus leírásában feltüntetett időszakban, ennek hiányában a szerződéskötéstől számítva 1 évig.

A promóciós céllal, alacsonyabb áron rövidebb időszakra meghirdetett kurzusokat a promócióban meghirdetett időszak alatt biztosítani. Például 50% kedvezménnyel, 3 hónapig elérhető.

A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Ügyfél által igényelt kurzus felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).

A  Szolgáltató köteles a kurzusokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető  legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

A  Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon  károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

A  Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének  bővítésére, amelyről nem köteles az Ügyfélt  értesíteni.

Szolgáltató  fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a  regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. Ügyfél  e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Ügyfelet, hogy a Szerződés  teljesítéséhez Ügyfél alábbi adatait kezeli: természetes  személy Ügyfél családi és utóneve, Ügyfél állandó  lakcíme, e-mail címe. (Jogi személy  esetén: Ügyfél cégnevét, adószámát, székhelyét, e-mail címét.)

 

5.    Elállási jog

Szolgáltatónak jogában áll a megrendelés leadását követő 72 órán belül a vásárlási ajánlatot indoklás nélkül visszautasítani. A visszaigazoló email nem korlátozza ezt a lehetőségét.

Ügyfélnek mindaddig joga van az elálláshoz, amíg a kurzus valamelyik fizetős anyagát meg nem nyitotta. Ez a rendszeren belül látszik. Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az impresszumban megjelölt címre.

Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében foglalt elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási nyilatkozatot minta megtalálható a szerződés Mellékleteként.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ön internetes oldalunkról is letöltheti az elállási nyilatkozatmintát, vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

6.    Szerződés megszűnése

·        A Szerződés akkor szűnik meg, ha lejár a szolgáltatás ideje.

·        Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

·        Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben az Ügyfél visszaél a szerzői jogokkal.

 

A Szolgáltató, illetve az Ügyfél az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

A Szolgáltató, illetve az Ügyfél postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

7.    Árak, fizetési és szállítási feltételek

Árak: A kurzusok mellett, a megrendelés időpontjában érvényes feltüntetett ár a vételár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, és magyar forintban értendőek.

Fizetés: Banki átutalás. A Ügyfél a megrendelés után a díjbekérő alapján 8 munkanapon belül köteles kifizetni a vételárat.

A kurzus a vételár kifizetése után, a beérkezett díj pénzügyi adminisztrálása után válik elérhetővé Ügyfél számára, melyről értesítést kap.

Az aktuális árak, fizetési módok és szállítási feltételek a honlapon a kurzusok leírásánál megtalálhatók.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a korábban megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (kurzusok ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre a Weboldalon, és a szolgáltatást a leírtak szerint teljesítse.

A Weblapon nyilvánvalóan téves, bármilyen rendszerhibából vagy dolgozói mulasztásból fakadó nulla vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve, ha azt promóció keretében biztosítja a Szolgáltató, vagy ajándékterméknek minősül, ezt a tényt azonban a Szolgáltató minden esetben feltünteti az ilyen vételárral megjelölt termékek mellett. Amennyiben ilyen információ nem jelenik meg, úgy azt kell feltételezni, hogy a Weboldalon megjelenő információ téves, és joghatás kiváltására alkalmatlan tartalommal bír.

 

8.    Felelősség

Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, amelyek olyan technikai működési hiba okán lépnek fel, amely meggátolja a vásárlót abban, hogy csatlakozzon az általunk üzemeltetett weboldalra, ott megrendelést adjon le. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásáért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatt a vásárlónál keletkezett károkért.

A Szolgáltató a Weboldalain található valamennyi információt jóhiszeműen helyezte el, és ezen információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő semmilyen jellegű kárért. A Weboldal, mint szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vásárlók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az internet globális jellege miatt a vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.

Vevő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vevő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásából származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése: amennyiben a Vevő az igénybe vett szolgáltatás áránál többet fizetett, ezt írásban (e-mailben) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja, és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a vevőt (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

Amennyiben Vevő az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeget fizetett, a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Vásárlót az eltérésről, a követelt összeg nagyságáról és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

9.    Szerzői jogok

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak, azon szereplő kurzusok, szövegek, fotók, és minden egyéb Szolgáltató tulajdonát képezik. A Weboldal teljes tartalma az 1999. évi LXXXVI. törvény (a szerzői jogról) és a 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó paragrafusai alapján szerzői jogvédelem alatt áll, annak másolása, terjesztése és bárminemű továbbadása nem megengedett a cég írásos hozzájárulása nélkül.

A  Szolgáltató a kurzusok használati jogát átengedi Ügyfélnek, egyebekben  fenntart minden jogot szerzőként. A kurzus szerzői jogi védelem alatt áll. Ügyfél a  Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten  tudomásul veszi.

 

10.      Vis major

Egyik  fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség  teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén  kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen  körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa,  tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal  felmondani.

Vis  Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség  szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

A  teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a  Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

11.      Egyéb rendelkezések

Jelen  ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani.

A módosítása attól a naptól hatályos, amikor azt közzétették az Szolgáltató weboldalán, és a hatályba lépést követően megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

Szolgáltató  és Ügyfél kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen  jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a  képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses  kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses  kötelezettségeiket teljesítsék.

A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással  együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés  úton történő megoldást részesítik előnyben.

Felek  esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Budapesti Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország  jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2020. augusztus 1.

 

 

 

 

Szerződés melléklete

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett* :  ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében** : ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

---------

*Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

**A visszaküldendő termékek megjelölése. Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges